Privacybeleid

Dit is het Privacybeleid voor de website van de Belgian Pledge, een website die ingericht wordt door Fevia vzw, Comeos vzw en UBA vzw.

Fevia is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1040 Brussel, Wetenschapsstraat 14.

Comeos is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1160 Brussel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8.

UBA is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 - box 8

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacybeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

Deze versie van het Privacybeleid werd het laatst op 1 januari 2021 gewijzigd.

1. Wanneer is dit Privacybeleid van toepassing?
Fevia, Comeos en UBA hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, worden de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt via het klachtenformulier en het contactformulier.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?
Fevia, Comeos en UBA zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking.

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt via de Belgian Pledge website, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met de Belgian Pledge en alle andere (persoons)gegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming, dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van de Belgian Pledge om u te informeren over haar activiteiten.

b. Voor de behandeling van klachten d.m.v. het klachtenformulier

De Belgian Pledge laat consumenten en organisaties toe om een klacht in te dienen, wanneer zij denken of vermoeden dat de leden van de Belgian Pledge hun engagementen niet nakomen. U kan daartoe het klachtenformulier op de website van de Belgian Pledge invullen en naar ons verzenden. De (persoons)gegevens die u invult, alsook de informatie met betrekking tot uw klacht, zullen door ons verwerkt worden om uw klacht te kunnen behandelen.  

In het kader hiervan en wanneer het de gegrondheid van de klacht betreft, zullen we uw (persoons)gegevens en de informatie m.b.t. uw klacht doorsturen naar de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame, zodat de Jury de klacht ten gronde kan beoordelen.

Deze gegevens worden verwerkt en doorgestuurd naar de Jury voor Ethische Praktijken op grond van uw toestemming. U wordt om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd nadat u de vier stappen van het klachtenformulier hebt ingevuld en net voordat u uw klacht verzendt naar het secretariaat van de Belgian Pledge.

4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van de Belgian Pledge kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Fevia, Comeos en UBA zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacybeleid op die websites van toepassing.

Als u inhoud van de Belgian Pledge-website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. Fevia, Comeos en UBA zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacybeleid op die sociale media van toepassing.

6. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of intrekking uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door de Belgian Pledge worden verwerkt, en om ze te laten verbeteren.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kan u kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van uw identiteit per e-mail (info@fevia.be) aan de Belgian Pledge richten.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacybeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot info@fevia.be. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.