Procedure

Alvorens je jouw  klacht verzendt, vragen we jou om jouw gegevens na te lezen en om aan te geven dat je de procedure voor de behandeling van jouw klacht gelezen en aanvaard hebt. Zodra het secretariaat van de Belgian Pledge jouw klacht ontvangt, wordt ze geregistreerd en wordt de ontvankelijkheid ervan nagegaan. Jij ontvangt in ieder geval een e-mail die bevestigt dat jouw klacht is ingediend.

Indien jouw klacht onvolledig of onontvankelijk is, wordt door de Belgian Pledge teruggekoppeld naar jou met de vraag om meer info of de melding dat de klacht onontvankelijk is. In dit laatste geval wordt de JEP hierover geïnformeerd.

Indien de klacht als ontvankelijk beschouwd wordt (of eventueel wanneer je zou aandringen op een formele beslissing), wordt jouw klacht overgemaakt aan de JEP, waar ze in aanmerking komt voor een formele beoordeling door de JEP. Tevens ontvangt de JEP de actuele contactgegevens van de persoon binnen het betrokken bedrijf die op de hoogte is van het Belgian Pledge engagement. Het Secretariaat van de JEP contacteert het betrokken bedrijf voor een inhoudelijke reactie op de klacht en kan daarnaast ook informatie inwinnen bij andere relevante partijen om het dossier in staat te brengen.

De JEP Jury in eerste aanleg analyseert daarna jouw klacht en gaat na of ze al dan niet gegrond is. Een klacht is gegrond wanneer het bedrijf een of meerdere principes van de Belgian Pledge niet nageleefd heeft. De Jury in eerste aanleg neemt een beslissing overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het JEP-Reglement.

De Jurybeslissing, met daarin een uiteenzetting van de feiten en de reactie van het betrokken bedrijf, desgevallend m.i.v. reeds ondernomen correctieve actie, wordt door de JEP overgemaakt aan de betrokken partijen en de Belgian Pledge wordt hierover geïnformeerd. Indien een inbreuk werd vastgesteld, maar door het betrokken bedrijf nog geen correctieve actie werd voorgesteld of de voorgestelde correctieve actie naar het oordeel van de Jury onvoldoende is, wordt het betrokken bedrijf verzocht om de naleving van de Jurybeslissing te bevestigen binnen de 5 werkdagen vanaf de verzending van de beslissing. In geval van niet-naleving wordt de Belgian Pledge hierover geïnformeerd.

Zowel jij als het betrokken bedrijf beschikken over een termijn van 5 werkdagen vanaf de datum van verzending van de Jurybeslissing, om hoger beroep in te stellen overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het JEP-Reglement. Het verzoekschrift hoger beroep dient een duidelijke motivering te bevatten van de redenen waarom de appellante hoger beroep instelt. Het verzoekschrift wordt behandeld door de JEP Jury in hoger beroep overeenkomstig het JEP-Reglement.

De Jurybeslissing in hoger beroep, met daarin een uiteenzetting van de feiten en de reactie van het betrokken bedrijf, desgevallend m.i.v. reeds ondernomen correctieve actie, wordt door de JEP overgemaakt aan de betrokken partijen en de Belgian Pledge wordt hierover geïnformeerd. Indien een inbreuk werd vastgesteld, maar door het betrokken bedrijf nog geen correctieve actie werd voorgesteld of de voorgestelde correctieve actie naar het oordeel van de Jury onvoldoende is, wordt het betrokken bedrijf verzocht om de naleving van de Jurybeslissing in hoger beroep te bevestigen binnen de 5 werkdagen vanaf de verzending van de beslissing. In geval van niet-naleving wordt de Belgian Pledge hierover geïnformeerd.

De beslissing van de JEP Jury wordt gepubliceerd op de JEP- website en er wordt een permanente link voorzien op de website van de Belgian Pledge naar de pagina van de JEP waar de beslissingen zijn gepubliceerd.

De Belgian Pledge en de JEP stellen alles in het werk om de klachten zo snel mogelijk te behandelen, met name binnen de 8 weken nadat de klacht werd ingediend. Deze termijn geldt voor de behandeling in eerste aanleg.  Echter, deze termijn kan langer of korter duren volgens de complexiteit van uw dossier en het aantal klachten die tegelijkertijd moeten behandeld worden. Een nieuwe termijn van 8 weken begint te lopen voor de behandeling in hoger beroep, vanaf de dag dat er hoger beroep wordt ingesteld.